โรงเรียนปทุมราชวงศา

ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

นายสุกิจ จันทบาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา

โทรศัพท์ : 087 - 638 - 7051

อีเมล์ : sukit@patum.ac.th