คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

OIT014 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน.pdf