กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.PDF
A31.pdf
compulsory-education.pdf
law_info2540.pdf
Porrorbor2542.pdf
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546.pdf
ระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางก.pdf