ข้อมูล

ผู้บริหาร

นายนิยม รักพรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา

นางสาวลำพูล ลาพานิช

รองผู้อำนวยการ

นายผดุงศักดิ์ ละพรมมา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสงบ กาณารักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายวันชัย พรมกสิกร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายณัชธฤต เกื้อทาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

และงบประมาณ