ข้อมูล

ผู้บริหาร

นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา

นายสุกิจ จันทบาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา

นางสาวลำพูล ลาพานิช

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ


นายเถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ์

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางสาวมยุรฉัตร ลาภสาร

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไปนางสาวจิรารัตน์ ธนะวิโรจน์

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายสงบ กาณารักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายวันชัย พรมกสิกร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายณัชธฤต เกื้อทาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายทองแสง หน่อแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป