ข้อมูล

ผู้บริหาร

นายนิยม รักพรม

ผู้อำนวยการ

นางสาวลำพูล ลาพานิช

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายสงบ กาณารักษ์

รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ


นายผดุงศักดิ์ ละพรมมา

รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายวันชัย พรมกสิกร

รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน