ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนปทุมราชวงศา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบ และปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ดำเนินการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ได้แก่ 1.ว่าที่ ร.ต.ชัชวาลย์ ต้นโพธิ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2.นายนพดล ควรชม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก การสอนภาษาจีน ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย