ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ.pdf