ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การเงินและพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๐ 20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจักซื้อจัดจ้าง.pdf