สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

สุปจัดซื้อจัดจ้าง.xlsx