รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf