นโยบายหรือแผนการบริการทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566.pdf
ประกาศโรงเรียนปทุมราชวงศา.pdf
แผนบริหารงานบุคคล และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566.pdf