การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

แบบประเมินความเสี่ยง2566.pdf