รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน2565.pdf